Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Martin nad Žitavou

Štatút obce


POZNÁMKA: TENTO DOKUMENT TVORÍ SPOLU 12 HLÁV. PRE PREHĽADNOSŤ JE KAŽDÁ HLAVA NA SAMOSTATNEJ KAPITOLE. PRECHOD NA NASLEDUJÚCU ALEBO NÁVRAT NA PREDCHÁDZAJÚCU KAPITOLU UMOŽŇUJÚ ŠÍPKY UMIESTNENÉ VŽDY DOLU POD TEXTOM.

Obecné zastupiteľstvo v Martine nad Žitavou na základe § 11 ods. 4 písm. j/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.”) vydáva pre územie (kat. územie) obce Martin nad Žitavou tento

 

ŠTATÚT
OBCE MARTIN NAD ŽITAVOU

 

PRVÁ HLAVA

 

§1
Úvodné ustanovenia

 

(1)Štatút obce Martin nad Žitavou upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
(2)Štatút obce Martin nad Žitavou je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

§2
Postavenie obce

 

(1)Obec Martin nad Žitavou je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Martin nad Žitavou je územný celok, ktorý tvorí jeho katastrálne územie. Akékoľvek zmeny územia obce Martin nad Žitavou možno vykonať len v súlade s § 2 ods. 3, 4 zák. č. 369/1990 Zb. a s osobitnými právnymi predpismi. Obec Martin nad Žitavou je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastnými majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Martin nad Žitavou môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec Martin nad Žitavou môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov - fyzických aj právnických osôb - pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.
(2)Obec Martin nad Žitavou má právo na vlastné symboly.
(3)Ukladať obci Martin nad Žitavou povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len na základe zákona.

 

§3
Obyvatelia obce Martin nad Žitavou, ich práva a povinnosti

 

(1)Obyvateľom obce Martin nad Žitavou je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Úpravu trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava. Obec môže upraviť bližšie podmienky inštitútu trvalého pobytu na území obce v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.
(2)Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ust. § 3 ods. 2, 3 a § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
(3)Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo je obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
(5)Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.
(6)Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomocí a podporných mechanizmov

 

§4
Samospráva obce


(1)Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
(2)Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

►orgánov obce

►hlasovaním obyvateľov obce

►verejným zhromaždením obyvateľov obce

Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.
(3)Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Obec tiež úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.
(4)Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia”). Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Martine nad Žitavou.
(5)Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov - najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.


 

webygroup

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Turistický sprievodca pre Mikroregión podtribečských obcí

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.


Copyright © 2007-2018 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

9986726

Úvodná stránka