Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Martin nad Žitavou

Štatút knižnice

Š T A T Ú T
Obecnej knižnice v Martine nad ŽitavouObec Martin nad Žitavou na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach vydáva tento štatút Obecnej knižnice v Martine nad Žitavou.§ 1
Právne postavenie knižnice


(1)Zriaďovateľom Obecnej knižnice v Martine nad Žitavou (ďalej len knižnice) je Obec Martin nad Žitavou. Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá ani právo vystupovať v právnych vzťahoch. Všetky rozhodnutia prináležia zriaďovateľovi.
(2)Pôsobnosť knižnice je zhodná s územím obce Martin nad Žitavou.
(3)Metodickú pomoc a poradenskú službu poskytuje Obecnej knižnici v Martine nad Žitavou Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.§ 2
Poslanie knižnice


(1) Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane dokumetov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a tak prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
(2) Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne stretnutia, besedy…).§ 3
Sprístupnenie knižničných fondov


(1) Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, može zabezpečiť používateľom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
(2) Knižnica poskytuje svoje služby používateľom bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu rás, národnosti, spoločenského alebo sociálneho postavenia.
(3) Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.§ 4
Správa knižnice


(1) Za činnosť knižnice, hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných právnych noriem a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.
(2) Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
(3) Zriaďovateľ može ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice a zároveň sprostredkúvať požiadavky verejnosti na výber kníh do knižničného fondu. Na čele knižničnej rady je spravidla člen obecného zastupiteľstva. Knihovník je členom knižničnej rady.§ 5
Hospodárenie knižnice


(1) Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na jej rozpočet. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.
(2) Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
(3) Knihovník je povinný zaobchádzať so zverenými finančnými prostriedkami podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie. Získané finančné prostriedky je povinný odovzdať 1-krát mesačne na Obecný úrad v Martine nad Žitavou.
(4) Finančné zdroje knižnice sú:
a) rozpočet obce
b) príjmy z poplatkov vyinkasovaných v knižnici podľa knižničného poriadku (zápisné, upomienky, náhrada za stratené knihy)
c) sponzorské príspevky
d) príjmy z iných aktivít kultúrneho charakteru (napr. burza kníh)
(5) Sponzorské príspevky účelovo určené pre knižnicu musia byť zúčtované tak, aby bolo preukázateľné ich využitie.§ 6
Záverečné ustanovenie


Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok. Zmeny a doplnky tohoto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom v Martine nad Žitavou dňa 24. 8. 2007 a nadobudol účinnosť dňom 1. 9. 2007.Slavomír Fabian, v. r.
starosta obce


V Martine nad Žitavou dňa 24.8.2007.


 

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Turistický sprievodca pre Mikroregión podtribečských obcí

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.


Copyright © 2007-2018 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

9828125

Úvodná stránka