Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Martin nad Žitavou

Organizácia vyučovania

 

 

V školskom roku 2017/2018 je v škole 20 žiakov. Sú rozdelení do dvoch tried:


I. trieda 1. – 4. ročník

 

Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Černáková

 

II. trieda 2. – 3. ročník

Triedna učiteľka: PaedDr. Zuzana Zbonková

 

 

Príchod detí do školy: od 7:15 hod. - do 7:55 hod.


 
 VYUČOVACIE HODINYPRESTÁVKY
1.08:00 - 08:4508:45 - 08:55
2.08:55 - 09:4009:40 - 10:00
3.10:00 - 10:4510:45 - 10:55
4.10:55 - 11:4011:40 - 12:15 (obed)
5.12:15 - 13:0013:00 - 13:10
6.13:10 - 13:55 

 

ROZVRH HODÍN PRE I. - IV. ROČNÍK

DEŇ ROČNÍK     1.      2.       3.      4.       5.       6.  
PONDELOK I. NAV MAT SJL TEV SJL  
  II. NAV MAT SJL TEV SJL  
  III. ANJ MAT SJL TEV SJL  
  IV. ANJ MAT SJL TEV SJL  
UTOROK I. SJL MAT SJL HUV    
  II. SJL MAT PRI HUV INV  
  III. SJL MAT SJL HUV INV  
  IV. SJL MAT PRI HUV INV  
STREDA I. SJL ANJ PRI TEV    
  II. SJL MAT ANJ TEV    
  III. SJL ANJ PRI TEV   NAV
  IV. SJL MAT SJL TEV ANJ NAV
ŠTVRTOK I. SJL MAT SJL TEV    
  II. SJL MAT SJL TEV    
  III. SJL MAT SJL TEV VLA  
  IV. SJL MAT VLA TEV PRV  
PIATOK I. SJL MAT SJL  VYV VYV  
  II. SJL VLA SJL VYV VYV  
  III. SJL MAT ANJ VYV VYV  
  IV. SJL SJL ANJ VYV VYV  

 


 
 

 

Okrem výchovno - vzdelávacieho procesu, ktorý je daný učebnými osnovami majú žiaci možnosť navštevovať krúžky:

Anglický jazyk a Šikovné ruky

 

V škole sa žiaci učia pracovať na počítačoch, majú k dispozícii 11 PC s prístupom na internet. Počítače sa využívajú aj na vyučovanie, žiaci vypĺňajú pracovné listy, hľadajú informácie na internete, majú k dispozícii množstvo hier na rozvoj logického myslenia, učia sa základným zručnostiam práce na PC. Okrem toho sa využíva na vyučovacích hodinách data-projektor.

 

Pre deti organizujeme rôzne akcie, kde sa snažíme zaujímavým spôsobom aspoň čiastočne vypĺňať voľný čas detí, vytvárame podmienky na rozvoj vedomostí, zručností a prinášame deťom radosť a zábavu.

 


 

Všeobecne záväzné právne predpisy a koncepčné materiály

Od vydania Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2008/2009 (ďalej len „POP“) vstúpili do platnosti pre školy a školské zariadenia nasledujúce všeobecne záväzné právne predpisy, rezortné predpisy, metodické usmernenia a koncepcie:

Všeobecne záväzné predpisy:
a) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) Úplné znenie zákona č. 28/2009 Z. z. o telesnej kultúre,
d) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z.,
e) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode,
f) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole,
g) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním,
h) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
i) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách,
j) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,
k) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole,
l) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole,
m) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách,
n) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach,
o) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole,
p) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie,
q) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia,
r) Vyhláška č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky,
s) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. zo 17. decembra 2008 o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rezortné predpisy
a) Metodické usmernenie č. 12/2008 zo 6. 10. 2008 k realizácii nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou,
b) Smernica č. 10/2008-R z 28. augusta 2008, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) Smernica č. 16/2008-R z 18. decembra 2008, ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním,
d) Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov,
e) Metodické usmernenie č. 9/2008-RI z 18. augusta 2008 k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci úpravy názvov škôl a školských zariadení,
f) Smernica č. 15/2008-R z 15. decembra 2008, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva Slovenskej republiky a ďalších priamo riadených organizácií pri výbere materiálnych didaktických prostriedkov, ich autora, vydavateľa, výrobcu a edičná činnosť prostredníctvom edičného portálu,
g) Metodický pokyn č. 1/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy,
h) Metodické usmernenie č. 11/2008-R z 10. septembra 2008 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike,
i) Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí
 


 

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Turistický sprievodca pre Mikroregión podtribečských obcí

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.


Copyright © 2007-2018 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

9827830

Úvodná stránka