Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Martin nad Žitavou

PREDAJ STAVEBNÝCH POZEMKOV V MARTINE NAD ŽITAVOU

Obec Martin nad Žitavou, Obecný úrad Martin nad Žitavou č. 130, 953 01,

 

PONÚKA NA PREDAJ

 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia OZ č. 167/2017 zo dňa 20.9.2017

 

STAVEBNÉ POZEMKY

 

na stavbu rodinných domov v katastrálnom území Martin nad Žitavou, ktoré sa nachádzajú v časti Zóna bytovej výstavby – sever (podľa platnej ÚPD), vedených na LV č. 540 vo vlastníctve Obce Martin nad Žitavou.  Pozemky sa predávajú potenciálnym záujemcom na základe žiadostí podanej na Obecný úrad v Martine nad Žitavou po schválení predaja obecným zastupiteľstvom.

 

Cena pozemku je 25,00 EUR za 1 m2

 

Predaj pozemkov sa uskutočňuje vo verejnom záujme v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Martin nad Žitavou. Z dôvodu napĺňania programových cieľov rozvoja obce a zabezpečenia splnenia záväzkov, ktoré obci vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi obcou a investormi sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo predávať pozemky spôsobom hodným osobitného zreteľa.

 

Slavomír Fabian, v.r.

starosta obce

 

VIAC INFORMÁCIÍ V HLAVNOM MENU: Nová obytná zóna

VAROVANIE PRE OBČANOV

Z dôvodu množiacich sa ohlásení vykrádania rodinných domov upozorňujeme občanov, aby osoby ktoré nepoznajú a pohybujú sa z akýchkoľvek dôvodov po obci nepúšťali do svojich domácností.

 

Zároveň dávame do pozornosti, že v zmysle platného VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja je neohlásený podomový predaj v obci zakázaný.

 

Prosíme občanov, aby každý neohlásený podomový predaj, alebo poskytovanie služieb hlásili na obecnom úrade, alebo na telefónnom čísle starostu č. 0907 981 452.

SEPAROVANÝ ODPAD OD 1. JÚNA 2017

Obec Martin nad Žitavou oznamujeme občanom, že od 1. júna sú občania povinní separovať tetrapaky (krabice z mlieka, džúsy a pod.). Tetrapaky sa od uvedeného dátumu nesmú dávať do komunálneho odpadu, ale do žltých vriec spolu s plastami (plast. fľaše a iný plast) a kovmi (plechovky a konzervy).

ZBER ODPADOV V OBCI OD 1.1.2017

Naša obec začína od 01. 01. 2017 s novým systémom zberu odpadov od domácností. Celý spôsob triedenia odpadov vznikajúci na území obce Vám bude vysvetlený v doručených letákoch, oznamom v obecnom rozhlase, na internetovej stránke, prípadne osobne od zamestnancov obce. Do každej domácnosti okrem letákov budú doručené tri farebné vrecia (modré, zelené, žlté). Tieto vrecia s vyseparovaným odpadom budú od domácností odoberané zberovou spoločnosťou podľa harmonogramu a nahrádzané novými. V priebehu dvoch rokov budú vrecia postupne nahrádzané nádobami (z finančných dôvodov).

 

  • Do žltého vreca patrí plast a obaly z kovov. Vývoz bude 1x mesačne (zostáva každý prvý štvrtok v mesiaci).

 

  • Do zeleného vreca patrí sklo. Vývoz bude 1x za tri mesiace (termín bude vopred oznámený).

 

  • Do modrého vreca patrí papier. Vývoz bude 1x za tri mesiace (termín bude vopred oznámený). Súčasne pokračuje aj zaužívaný školský zber papiera.

 

Biologický odpad budú občania likvidovať domácim kompostovaním. Tento odpad sa nesmie dávať do zmesového odpadu.

 

Drobný stavebný odpad bude po nahlásení odoberať obec v cene 0,065 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

 

Zmesový komunálny odpad patrí sem všetok maloobjemný, zvlášť neodoberateľný odpad . Vývoz zostáva každý pondelok.

 

Veľkoobjemový odpad a ten, čo patrí do zberného dvora (napr. nábytok, koberce, matrace, elektrospotrebiče, nebezpečný odpad, batérie, oleje a pod.) si občania budú zadržiavať na svojich nehnuteľnostiach a nahlasovať ho na obecnom úrade. Tento odpad bude podľa potreby niekoľkokrát ročne vyvážaný obcou od domácností (ako je už zaužívané).

 

Pneumatiky obec odoberať nebude, ale občania si ich budú osobne odovzdávať v servisoch.

 

Prosíme občanov, aby oznámený systém zberu dodržiavali a správne separovali. Ak zberová spoločnosť od domácností v deň zberu konkrétnej zložky odpadu odpad neodoberie, znamená to, že je nesprávne vyseparovaný, alebo vyseparovaná zložka je znečistená. Majitelia domácností si na vlastné náklady musia odpad správne doseparovať a bude im odvezený pri nasledujúcom zbere podľa vopred oznámeného harmonogramu zberu.

 

Upozornenie: Za nakladanie s odpadom inak, ako ustanovuje zákon môže obec udeliť fyzickej a právnickej osobe pokutu.

 

Pevne veríme, že zodpovedným separovaním predídeme všetkým nepríjemnostiam a takto spoločne prispejeme k správnemu nakladaniu s odpadom, k ochrane životného prostredia a k znižovaniu nákladov za zber a likvidáciu odpadov.

Súbor na stiahnutie Odpady.pdf Odpady.pdf (977.4 kB)
Súbor na stiahnutie Oznam o zbere odpadov od 1.1.2017.pdf Oznam o zbere odpadov od 1.1.2017.pdf (59.3 kB)

SOCIÁLNE SLUŽBY V NAŠEJ OBCI

Obec Martin nad Žitavou oznamuje všetkým občanom, že poskytuje a zabezpečuje sociálne služby v našej obci. Pri poskytovaní a zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb obec  postupuje v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

Na základe požiadaviek občanov naša obec okrem donášky obedov poskytuje od 1.9.2016 terénnu sociálnu službu prijímateľom priamo v domácnosti. Táto služba je finančne zabezpečená z verejných zdrojov obce a čiastočne je hradená priamo prijímateľom sociálnej pomoci podľa VZN č. 2/2016 o sociálnych službách.

 

Všetky potrebné informácie o poskytovaných službách  a o vybavovaní žiadosti o služby nájdete na Obecnom úrade našej obce a na tel. č. 037 6422545, 0907 981 452.

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Obec Martin nad Žitavou v záujme predísť zbytočným problémom a škodám na majetku, žiada vlastníkov motorových vozidiel, aby ich nenechávali odstavené na cestných komunikáciách. Takto odstavené vozidlá bránia Slovenskej správe ciest pri riadnej údržbe komunikácií.
 

ZAKÚPTE SI DVD VIDEÁ Z OSLÁV 740. VÝROČIA OBCE

Obecný úrad v Martine nad Žitavou ponúka občanom, rodákom ako aj návštevníkom našej obce možnosť zakúpiť si DVD vytvorené pri príležitosti osláv 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci Martin nad Žitavou, ktoré sa konali v dňoch 8. a 9. septembra 2012. Zakúpiť si ich môžete počas stránkových hodín v podateľni obecného úradu.

 

DVD 1:
Názov: 740. výročie prvej písomnej zmienky o obci Martin nad Žitavou
Cena: 8,00 EUR/ks

DVD 2:
Názov: 1. Ročník Folklórnych slávností pri Pelúsku
Cena: 8,00 EUR/ks
 

 

DVD z osláv


webygroup

dnes je: 14.12.2017

meniny má: Branislava, Bronislava

Prehliadač PDF súborov

Profesionálne posilňovacie zariadenia v budove základnej školy.

Pravidelne aktualizované liturgické oznamy pre farský kostol Najsv. Trojice v Sľažanoch a pre Kostol sv. Martina v Martine nad Žitavou

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.

Výstižné snímky charakterizujúce našu obec si môžete pozrieť na tejto stránke. Kúpiť ich možno na obecnom úrade.

Spevácka skupina Pelúsok vznikla na podnet kultúrnej komisie v roku 2011. Za sebou má už niekoľko vystúpení. Prečítajte si viac.

Prenájom priestorov, tanečného parketu, sály a klubovne

Kontaktujte nás na tel. 037 642 25 45

Na prehliadku Pamätnej izby sa skupiny a jednotlivci môžu prihlásiť na tel. č. 037/642 25 45. Prehliadka je k dispozícií od 8:00 do 14:00 h.

Pamätná izba našich predkov v budove kultúrneho domu. Príďte sa pozrieť osobne a spoznajte históriu našich starých rodičov - ako žili, s čím pracovali, ako vyzerali ich skromné príbytky...


Copyright © 2007-2017 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

7910692

Úvodná stránka