Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Martin nad Žitavou

POJAZDNÁ PREDAJŇA PEKÁRENSKÝCH A MLIEČNYCH VÝROBKOV

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o chlieb a pekárenské výrobky, že do našej obci bude chodiť pojazdná predajňa. Predávať sa bude každý štvrtok v čase od 10.00 do 10.15 hodiny na miestnej tržnici. Zoznam výrobkov a cenník bude zverejnený na webovej stránke obce.

Súbor na stiahnutie Cenník - auto Farm 2018.xls Cenník - auto Farm 2018.xls (96 kB)

PREDAJ STAVEBNÝCH POZEMKOV V MARTINE NAD ŽITAVOU

Obec Martin nad Žitavou, Obecný úrad Martin nad Žitavou č. 130, 953 01,

 

PONÚKA NA PREDAJ

 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia OZ č. 167/2017 zo dňa 20.9.2017

 

STAVEBNÉ POZEMKY

 

na stavbu rodinných domov v katastrálnom území Martin nad Žitavou, ktoré sa nachádzajú v časti Zóna bytovej výstavby – sever (podľa platnej ÚPD), vedených na LV č. 540 vo vlastníctve Obce Martin nad Žitavou.  Pozemky sa predávajú potenciálnym záujemcom na základe žiadostí podanej na Obecný úrad v Martine nad Žitavou po schválení predaja obecným zastupiteľstvom.

 

Cena pozemku je 25,00 EUR za 1 m2

 

Predaj pozemkov sa uskutočňuje vo verejnom záujme v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Martin nad Žitavou. Z dôvodu napĺňania programových cieľov rozvoja obce a zabezpečenia splnenia záväzkov, ktoré obci vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi obcou a investormi sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo predávať pozemky spôsobom hodným osobitného zreteľa.

 

Slavomír Fabian, v.r.

starosta obce

 

VIAC INFORMÁCIÍ V HLAVNOM MENU: Nová obytná zóna

SEPAROVANÝ ODPAD OD 1. JÚNA 2017

Obec Martin nad Žitavou oznamujeme občanom, že od 1. júna sú občania povinní separovať tetrapaky (krabice z mlieka, džúsy a pod.). Tetrapaky sa od uvedeného dátumu nesmú dávať do komunálneho odpadu, ale do žltých vriec spolu s plastami (plast. fľaše a iný plast) a kovmi (plechovky a konzervy).

ZÁKAZ PÁLENIA ODPADOV!!!

Z dôvodu neustále sa opakujúcich prípadov pálenia odpadov na nehnuteľnostiach, upozorňujeme občanov, že likvidovanie biologicky rozložiteľného odpadu pálením je zakázané!

 

Porušením tohto zákazu sa majiteľ nehnuteľnosti dopúšťa priestupku a príslušný správny orgán mu v konaní môže udeliť pokutu. Prosíme občanov, aby pri nakladní s odpadmi postupovali v zmyle platných právnych predpisov a podľa pokynov obce.

 

Všetky informácie ohľadom nakladania s odpadom nájdete na webovej stránke, v distribuovaných letákoch, na obecnom úrade alebo kedykoľvek na tel. č. starostu obce 0907 981 452.

 

Ďakujeme za porozumenie.

ZBER ODPADOV V OBCI OD 1.1.2017

Naša obec začína od 01. 01. 2017 s novým systémom zberu odpadov od domácností. Celý spôsob triedenia odpadov vznikajúci na území obce Vám bude vysvetlený v doručených letákoch, oznamom v obecnom rozhlase, na internetovej stránke, prípadne osobne od zamestnancov obce. Do každej domácnosti okrem letákov budú doručené tri farebné vrecia (modré, zelené, žlté). Tieto vrecia s vyseparovaným odpadom budú od domácností odoberané zberovou spoločnosťou podľa harmonogramu a nahrádzané novými. V priebehu dvoch rokov budú vrecia postupne nahrádzané nádobami (z finančných dôvodov).

 

  • Do žltého vreca patrí plast a obaly z kovov. Vývoz bude 1x mesačne (zostáva každý prvý štvrtok v mesiaci).

 

  • Do zeleného vreca patrí sklo. Vývoz bude 1x za tri mesiace (termín bude vopred oznámený).

 

  • Do modrého vreca patrí papier. Vývoz bude 1x za tri mesiace (termín bude vopred oznámený). Súčasne pokračuje aj zaužívaný školský zber papiera.

 

Biologický odpad budú občania likvidovať domácim kompostovaním. Tento odpad sa nesmie dávať do zmesového odpadu.

 

Drobný stavebný odpad bude po nahlásení odoberať obec v cene 0,065 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

 

Zmesový komunálny odpad patrí sem všetok maloobjemný, zvlášť neodoberateľný odpad . Vývoz zostáva každý pondelok.

 

Veľkoobjemový odpad a ten, čo patrí do zberného dvora (napr. nábytok, koberce, matrace, elektrospotrebiče, nebezpečný odpad, batérie, oleje a pod.) si občania budú zadržiavať na svojich nehnuteľnostiach a nahlasovať ho na obecnom úrade. Tento odpad bude podľa potreby niekoľkokrát ročne vyvážaný obcou od domácností (ako je už zaužívané).

 

Pneumatiky obec odoberať nebude, ale občania si ich budú osobne odovzdávať v servisoch.

 

Prosíme občanov, aby oznámený systém zberu dodržiavali a správne separovali. Ak zberová spoločnosť od domácností v deň zberu konkrétnej zložky odpadu odpad neodoberie, znamená to, že je nesprávne vyseparovaný, alebo vyseparovaná zložka je znečistená. Majitelia domácností si na vlastné náklady musia odpad správne doseparovať a bude im odvezený pri nasledujúcom zbere podľa vopred oznámeného harmonogramu zberu.

 

Upozornenie: Za nakladanie s odpadom inak, ako ustanovuje zákon môže obec udeliť fyzickej a právnickej osobe pokutu.

 

Pevne veríme, že zodpovedným separovaním predídeme všetkým nepríjemnostiam a takto spoločne prispejeme k správnemu nakladaniu s odpadom, k ochrane životného prostredia a k znižovaniu nákladov za zber a likvidáciu odpadov.

Súbor na stiahnutie Odpady.pdf Odpady.pdf (977.4 kB)
Súbor na stiahnutie Oznam o zbere odpadov od 1.1.2017.pdf Oznam o zbere odpadov od 1.1.2017.pdf (59.3 kB)

webygroup

dnes je: 11.12.2018

meniny má: Hilda

Prehliadač PDF súborov

Turistický sprievodca pre Mikroregión podtribečských obcí

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí

Profesionálne posilňovacie zariadenia v budove základnej školy.

Pravidelne aktualizované liturgické oznamy pre farský kostol Najsv. Trojice v Sľažanoch a pre Kostol sv. Martina v Martine nad Žitavou

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.

Výstižné snímky charakterizujúce našu obec si môžete pozrieť na tejto stránke. Kúpiť ich možno na obecnom úrade.

Spevácka skupina Pelúsok vznikla na podnet kultúrnej komisie v roku 2011. Za sebou má už niekoľko vystúpení. Prečítajte si viac.

Prenájom priestorov, tanečného parketu, sály a klubovne

Kontaktujte nás na tel. 037 642 25 45

Na prehliadku Pamätnej izby sa skupiny a jednotlivci môžu prihlásiť na tel. č. 037/642 25 45. Prehliadka je k dispozícií od 8:00 do 14:00 h.

Pamätná izba našich predkov v budove kultúrneho domu. Príďte sa pozrieť osobne a spoznajte históriu našich starých rodičov - ako žili, s čím pracovali, ako vyzerali ich skromné príbytky...


Copyright © 2007-2018 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

9143085

Úvodná stránka